Förändra förfallodatumet för barnomsorgsavgiften

Eksjö kommuns fakturor för barnomsorgsavgifter har ett förfallodatum som varje månad inträffar före flera stora arbetsgivare, däribland Eksjö kommun och Region Jönköpings län, betalar ut lön till sina anställda. Detta vill vi ändra på och har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

Motionen är skriven tillsammans med Vänsterpartiet och motionärerna är Stig Axelsson (S) och Johan Ragnarsson (V). Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari.

Nedan kan du ta del av motionen i sin helhet och längst ned finns den även i PDF-format.

 

Motion avseende förändrat förfallodatum för Eksjö kommuns barnomsorg

Förfallodatum för fakturor till Eksjö kommuns barnomsorg är den 25:e alternativt den 26:e varje månad. Två stora arbetsgivare, Eksjö kommun själva liksom Region Jönköpings län, har den 27:e som löneutbetalningsdag. Förutom dessa finns det även andra arbetsgivare som har denna löneutbetalningsdag, exempelvis närliggande kommuner. Denna ologiska hantering avseende förfallodatum å ena sidan och löneutbetalning å den andra innebär att ett stort antal familjer alltid släpar med sin inbetalning minst två bankdagar, ofta fler.

För en familj är det av stor betydelse att vilja göra rätt. Att varje månad veta att man betalar in ”för sent” är tärande på självbild och självkänsla och skapar onödig oro. Vi vet dessutom att det finns vårdnadshavare som varit i kontakt med kommunen och reagerat på att det är så här.

Att flytta förfallodatum till den 30:e (28:e i februari) innebär teoretiskt sett en ränteförlust under en månad. Då det i praktiken är så att det stora flertalet betalar den 27:e eller 28:e varje månad så är den förlusten troligen av marginell betydelse.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun menar att värdet av känslan av att kunna göra rätt för sig och att känslan av minskad oro hos barnfamiljerna i kommunen vida överstiger det värde den eventuella ränteförlusten skulle innebära. Det skulle också innebära att kommunen för medborgarna framstår som en organiserad helhet där den ena handen vet vad den andra gör.

När motionen bereds bör förvaltningen också samtidigt se över ifall det finns andra typer av avgifter från kommuner med samma ologiska förfallodatum i förhållande till löneutbetalningsdagar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun yrkar därför att:

– Förfallodatum avseende Eksjö kommuns barnomsorg flyttas till den 30:e varje månad (28:e i februari).

 

Eksjö, februari 2021
Stig Axelsson (S) och Johan Ragnarsson (V)

 

Motionen i PDF-format:
Motion om förändrat förfallodatum för Eksjö kommuns barnomsorg

facebook Twitter Email