Inrätta en ny arbetsmarknadsenhet i kommunen

Vi ser att Eksjö kommun kan förbättra sitt arbetssätt för hur vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser och därför har vi lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

Motionärerna är Sebastian Hörlin (S) och Kjell Axell (S). Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 mars.

Nedan kan du ta del av motionen i sin helhet och längst ned finns den även i PDF-format.

Motion om att inrätta en ny arbetsmarknadsenhet i kommunen

Bakgrund

Eksjö kommun kan förbättra sitt arbetssätt för hur vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser. Om vi kan få fler människor i arbete bidrar det inte enbart till en ökad livskvalité för de enskilda invånarna utan även till en positiv effekt på vår gemensamma samhällsekonomi. Ett exempel på det sistnämnda är att kommunen för år 2021 har avsatt 20,2 mnkr till försörjningsstöd men en tidig prognos visar att behovet är större och att vi med nuvarande budget kommer få ett underskott på cirka -5,7 mnkr.

I dagsläget är flera av de funktioner som en arbetsmarknadsenhet borde innehålla spridda i vår organisation. Det som idag är kommunens arbetsmarknadsenhet, HIA, innehåller enbart vissa av dessa funktioner. På liknande sätt är, eller har det varit, även i andra kommuner varför vi nu ser att allt fler kommuner i landet, och också i vår närhet, omorganiserar sig för att skapa förutsättning för ett samlat ansvar samt skapa effektiva och anpassade arbetsmarknadsinsatser. Vi har tidigare förslagit att vår kommun ska utreda möjligheten till ett liknande arbetssätt1.

Även om kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat (ansvaret ligger främst på staten) är kommunerna viktiga aktörer för arbetet på lokal nivå. För arbetsmarknadsfrågor är samverkansparter på kommunal nivå i första hand det lokala näringslivet, föreningslivet och fackliga organisationer. På regional nivå är samverkansparterna Region Jönköpings län och övriga civilsamhället. På statlig nivå är samverkansparterna bland annat Arbetsförmedlingen men även andra myndigheter. För att nå bästa resultat är samverkan mellan alla dessa parter viktig och arbetet på kommunal nivå kan förbättras genom att samordnas på ett nytt, och mer sammanhållet, sätt.

Förslaget

Vi vill att kommunens nuvarande arbetsmarknadsenhet omorganiseras för att i en gemensam funktion, inom kommunledningskontoret, innehålla kommunens funktioner kopplade mot arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor och frågor kopplade till försörjningsstöd samt att enheten ges ett uppdrag att kontinuerligt utveckla arbetet i syfte att på effektivast möjliga sätt stödja arbetslösa personer i processen till en egenförsörjning.

I samband med en sådan omorganisation bör också kommunens näringslivsenhet flyttas till kommunledningskontoret för att tillförsäkra ett tätt samarbete mellan dessa funktioner. Enheten behöver framöver även ha ett nära samarbete med Barn- och utbildningssektorn vad gäller arbetet kring det kommunala aktivitetsansvaret.

Förslaget ligger i linje med det antagna kommunprogrammet där vi bland annat under effektmålet livskvalité har indikatorer som handlar om arbetslöshet och sänkt försörjningsstöd.

Undertecknade yrkar därför:

att en ny arbetsmarknadsenhet inrättas i kommunen i enlighet med motionen.’

 

Eksjö, mars 2021
Kjell Axell (S)
Gruppledare, Socialnämnden

Sebastian Hörlin (S)
Oppositionsråd

 

Motionen i PDF-format:
Motion – Inrätta en ny arbetsmarknadsenhet i kommunen

facebook Twitter Email