Årsmöte 2023 för Eksjö Arbetarekommun

Eksjö Arbetarekommun kallar till årsmöte den 15 mars kl. 18:30 i KF-salen (stadshuset).

Medlemmar har fått kallelse (med instruktioner för anmälan) utskickad via e-post. Om någon medlem saknar informationen, kontakta oss genom eksjo@socialdemokraterna.se.

Föreslagen dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Parentation
§3. Mötets stadgeenliga utlysande
§4. Fastställande av dagordning
§5. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare

§6. Verksamhetsberättelse
§7. Ekonomisk berättelse
§8. Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse
§9. Revisionsberättelse
§10. Vinstdisposition
§11. Ansvarsfrihet
§12. Verksamhetsplan och budget 2022
§13. Val till AK-styrelsen
§14. Val av valberedning
§15. Val av 3 revisorer och sammankallande
§16. Val av 3 revisorssuppleanter
§17. Val av fanbärare
§18. Val till Stöttepelarna
§19. Övrigt
§20. Avslutning

Välkomna!
Mikael Andreasson, AK-ordförande

facebook Twitter Email