Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen/Grenadjärgatan

I centralorten finns det två korsningar som av många uppfattas som osäkra och där det både hänt, och hållit på att hända, trafikolyckor. Vi vill förbättra trafiksituationen i dessa korsningar.

Motionären är Sebastian Hörlin (S). Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Nedan kan du ta del av motionen i sin helhet och längst ned finns den även i PDF-format.

MOTION
Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen/Grenadjärgatan m.fl.

När man pratar med kommuninvånare om trafiksäkerheten i centralorten återkommer ofta en plats som osäker och där det både hänt, och hållit på att hända, trafikolyckor.

Platsen är de två korsningarna söder om S:t Lars kyrkogård, det vill säga korsningarna Stockholmsvägen, Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt Grenadjärgatan, Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan.

Att korsningarna till viss del kan upplevas otydliga beror troligen på att Stockholmsvägen som kommer från norr och som övergår till att bli Grenadjärgatan och sedan Regementsgatan utgör huvudled. Med hänsyn till detta har anslutande gator väjningsplikt men en, för stunden, ouppmärksam förare kan uppfatta korsningarna på annat sätt.

Detta är till viss del ingenting nytt. När I12-området såldes år 1995 skrevs det in i exploateringsavtalet att Eksjö kommun skulle anlägga en rondell i korsningen där Kaserngatan startar, en rondell som än idag inte är byggd. Motionen handlar dock inte om att det absolut ska byggas en rondell utanför I12-området utan att tanken som fanns redan 1995 fanns troligen av en anledning.

Förslag på lösningar kan exempelvis vara annan typ av skyltning, avsmalningar, kantsten av något slag eller andra fysiska åtgärder men detta är något som undertecknad tycker en vidare utredning ska titta närmare på.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad:

– att åtgärder vidtas för att öka trafiksäkerheten vid och omkring korsningarna Stockholmsvägen, Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt Grenadjärgatan, Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan.

Eksjö, juni 2021
Sebastian Hörlin (S)

 

Motionen i PDF-format:
Motion – Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen, Grenadjärgatan mfl

 

facebook Twitter Email