Förenkla att slänga mindre elavfall – gör det lätt att göra rätt

Vi ser att Eksjö kommun kan förbättra möjligheterna för medborgarna att slänga sitt elavfall och har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige som berör detta och innehåller ett förslag till lösning.

Motionärerna är Johan Starck (S) och Sebastian Hörlin (S). Motionen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april.

Nedan kan du ta del av motionen i sin helhet och längst ned finns den även i PDF-format.

Motion
Förenkla att slänga mindre elavfall – gör det lätt att göra rätt

Bakgrund

För att slänga elavfall (exempelvis lampor och småelektronik) på rätt sätt måste kommuninvånarna idag bege sig till någon av våra återvinningscentraler (ÅVC) i Eksjö eller Ingatorp. Att ta med sig dessa saker är inga större problem om du ändå regelbundet åker med annat avfall till ÅVC. Ett besök på ÅVC underlättas, och är ibland direkt beroende, av tillgång till bil, särskilt för de boende i östra delarna av kommunen.

Mindre hushåll har per år inte särskilt mycket av denna typ av avfall. Troligen skulle det underlätta för dessa, och många andra kommuninvånare, om det gick att slänga denna typ av avfall på ett smidigare och mer lättillgängligt sätt än genom ett besök på ÅVC. Risken idag är att vissa delar av detta elavfall istället hamnar i hushållssoporna vilket absolut inte är rätt sätt att ta hand om avfallet ur miljösynpunkt.

I Västerviks kommun har Västervik Miljö & Energi infört ”Samlaren”. Samlaren är ett miljöskåp som finns placerat vid flera livsmedelsbutiker. Där kan besökarna på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall (batterier, lampor och småelektronik) samtidigt som de handlar. Hanteringen underlättar för den enskilde och medför troligen också en bättre uppfyllelse vad gäller att elavfallet tas om hand på rätt sätt.

Förslaget

Med stöd av ovanstående tycker undertecknade att kommunen ska införa en lösning som gör att kommuninvånaren kan slänga sitt elavfall närmare hemmet och på ett enklare sätt än att varje gång behöva besöka ÅVC. Ett exempel på en sådan lösning kan vara att införa något liknande som ”Samlaren” i Eksjö kommun. Detta skulle dessutom kunna bidra till dubbel miljönytta med tanke på att vissa bilresor som idag sker till ÅVC då kan komma att undvikas. Med hänsyn till att återvinningscentralen och den typen av verksamhet idag drivs genom vårt helägda kommunala bolag Eksjö Energi AB bör även samråd ske med dem i en sådan här fråga.

Slutligen, för att uppnå alla delar av helheten med detta är det viktigt att lösningen, hur den än ser ut, erbjuds i flera av kommunens orter.

Undertecknade yrkar därför:

– att uppsamling av elavfall genom kommunens försorg ska möjliggöras på fler platser, än vid respektive återvinningscentral, i enlighet med motionen.

 

Eksjö, april 2021
Johan Starck (S)
Sebastian Hörlin (S)

 

Motionen i PDF-format:
Motion – Förenkla att slänga mindre elavfall – gör det lätt att göra rätt

facebook Twitter Email