Gällande vattenspel på Stora torget

Vi vill, och behöver, ständigt förbättra vår stadsmiljö!

Redan 2013 gjordes planer för utveckling av stadsmiljön i Eksjö. En del av denna utveckling är stråket mot sjukhuset och ändringar på torget med plantering runt statyn och ojämnheter som tagits bort i syfte att förbättra torget som evenemangsplats.

Där parksoffor och blomlådor arrangerats har en plats lämnats tom för ett vattenspel. Förändringen av torget påbörjades 2017, redan då var beslut fattat om vattenspel. Införandet av vattenspel blev uppskjutet i två omgångar (2018 och 2019) men 2020 beslutade en enig nämnd (S, M, C och SD) att det skulle byggas 2022.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att bygga ett vattenspel. En förutsättning är att kostnaden maximalt blir 2,1 miljoner kronor (tidigare beslutad ram om 1,8 miljoner kronor från 2020 med uppräkning). Om detta inte går så avstår vi istället från planerna på vattenspel.

Det har årligen avsatts pengar i investeringsbudgeten för att göra stadsmiljöåtgärder vilket inget parti haft invändningar mot. Kommunen skiljer på drifts- och investeringsbudget vilket innebär att de pengar som är avsatta för investering inte går att använda till daglig drift, exempelvis för mer personal.

Att bygga ett vattenspel handlar inte om att locka nya turister utan det är en del i något större – att utveckla våra offentliga miljöer. Vi har nyligen gjort liknande investeringar på andra platser, exempelvis ombyggnationen av torget i Ingatorp (cirka 3,4 miljoner kronor) och parkeringsplatser i Mariannelund (cirka 2,5 miljoner kronor).

Vattnet kommer vara i ett cirkulärt system (med rening och viss påfyllning). Vattenspelet kommer installeras under marknivå så när det är avstängt kommer det inte ”vara i vägen” vilket är en förutsättning med tanke på torget som evenemangsplats.

Att Liberalerna offentligt anklagar tjänstepersoner för att fabricera beräkningar är populistiskt och djupt olyckligt. Om vi som politiker misstänker sådant finns det betydligt bättre sätt att agera på. De menar även att ett vattenspel skulle påverka barns och äldres möjlighet till bra mat trots att de (egentligen) vet att det är skillnad på drift och investering. Kostverksamheten har en total budgetram på cirka 31,6 miljoner kronor (2022). Tidigare i år beslutades det dessutom att skjuta till ytterligare 1,4 miljoner kronor för ökade livsmedelskostnader.

Frågan om vattenspel har bred politisk förankring då även C och KD vill bygga men de vill skjuta på införandet, ett förslag som även L yrkade bifall till(!).

Vi håller inte med – vår uppfattning är att vi nu ska slutföra de planer som vi påbörjade redan 2017.

Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Anders Gustafsson (M)
Bertil Granman (S)

facebook Twitter Email