Insändare angående Storegårdsområdet

Insändare avseende Storegårdsområdet publicerades i Smålands-Tidningen torsdagen den 6 maj.

Tyvärr lever planerna än

Om någon trodde att frågan om framtiden för Storegårdsområdet är avgjord så är det tyvärr inte på det viset utan frågan lurar i vassen och kommer framöver bli aktuell igen.

Ärendet om Storegårdsområdet och framtida byggnation i området har varit en politisk fråga sedan hösten 2018. Vi Socialdemokrater har hela tiden varit tydliga med vår uppfattning om att området fortsatt ska användas till fritids- och idrottsändamål och inte bostadsbebyggelse.

Vi har därför när frågan har hanterats politiskt yrkat avslag och att arbetet med en ny detaljplan ska avbrytas. När frågan nådde kommunstyrelsen (juni 2020) var det för oss sedan en tid tillbaka uppenbart att det fanns olika uppfattningar i sakfrågan även inom den politiska majoriteten, det hade då troligen inte funnits majoritetsstöd för frågan i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Mot bakgrund av detta blev majoritetens beslut, efter att ärendet hänskjutits en gång, att avvakta med beslut i sakfrågan i och med att en ny översiktsplan arbetas fram. Vid båda tillfällena yrkade vi Socialdemokrater avslag och att arbetet med en ny detaljplan skulle avbrytas.

Förslaget till ny översiktsplan är just nu tänkt att politiskt behandlas för antagande under första kvartalet 2022 och det har nu istället blivit här frågan om områdets framtid troligen kommer avgöras. Hur den politiska majoriteten tänker kring detta är för oss okänt. Vad som däremot är väldigt tydligt är att det, över vissa partigränser, fortsatt finns olika uppfattningar och även att det finns en stor allmän opinion i frågan.

Vi anser att det bästa hade varit att avbryta arbetet i ett tidigare stadie men frågan är som sagt inte avgjord, utan lever i allra högsta grad. Vi vill uppmärksamma detta och vi Socialdemokrater kommer fortsatt ta strid för att Storegårdsområdet ska förbli ett område för fritids- och idrottsändamål.

Bertil Granman (S)
Gruppledare, Samhällsbyggnadsnämnden

Sebastian Hörlin (S)
Oppositionsråd

 


Bild från Smålands-Tidningen, 2021-05-06

facebook Twitter Email