Motion om VMA täckning för hela kommunen

I vår kommun finns det idag 16 aktiva ljudanläggningar för VMA men samtliga dessa är belägna i centralorten Eksjö. Vi tycker att det på sikt borde sättas upp ljudanläggningar för VMA i fler av kommunens tätorter. 

Motionärer är Sebastian Hörlin (S) och Maria Österberg (S). Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars.

Nedan kan du ta del av motionen i sin helhet och längst ned finns den även i PDF-format.

Motion
Ansök om fler ljudanläggningar för VMA

Bakgrund
I Sverige finns ett system för att nå ut med ett viktigt meddelande till allmänheten, förkortat VMA. VMA sänds bland annat ut via radio och tv för att snabbt varna människor om att något allvarligt har hänt (eller är nära förestående) som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Att sända ut ett VMA kan begäras av flera olika myndigheter och funktioner – Räddningstjänst, polismyndighet, smittskyddsläkare och Försvarsmakten med flera.

En del i VMA-systemet är de ljudanläggningar som finns utomhus runt om i Sverige, i folkmun ofta kallade ”hesa Fredrik”. Dessa används för att snabbt kunna meddela ett VMA vid exempelvis bränder och olyckor men även i syfte att varna befolkningen för omedelbar krigsfara/luftangrepp.

Med hänsyn till den senaste tidens händelser i omvärlden och det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget har många frågor inom totalförsvar och civilt försvar, med rätta, fått stort fokus i den allmänna debatten. En av frågorna där diskussionen den senaste tiden har intensifierats är att flera kommuner idag helt saknar ljudanläggning för VMA.

Förslaget
I vår kommun finns det idag 16 aktiva ljudanläggningar för VMA men samtliga dessa är belägna i centralorten Eksjö. Vi tycker att det på sikt borde sättas upp ljudanläggningar för VMA i fler av kommunens tätorter.

Som nämns ovan har ljudanläggningarna flera användningsområden och risken för bräder, olyckor med mera finns överallt i samhället. Då riksväg 40 och järnvägen sträcker sig genom hela kommunen finns det troligen anledningen att anta att det också genom detta kan finnas en ökad risk för olyckor av sådan typ som gör att ett VMA kan vara nödvändigt att sända ut.

Metoderna för att meddela VMA till befolkningen har också utvecklats med bland annat SMS och fler funktioner kan säkert tänkas tillkomma i framtiden. Dock kvarstår faktum att om andra delar av viktig infrastruktur i samhället är utsatt för sabotage eller av annan anledning inte fungerar så är ljudanläggningarna ett effektivt sätt att snabbt nå stora delar av befolkningen.

Utifrån ovanstående yrkade undertecknade att:
• Eksjö kommun hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansöker om att få fler ljudanläggningar för VMA inom kommunen.

Eksjö 2022-03-23
Sebastian Hörlin (S) och Maria Österberg (S)

Motionen i PDF-format:

Motion – Ansök om fler ljudanläggningar för VMA

facebook Twitter Email