Reservation mot beslutet om handlingsplan för Eksjö Museum

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november om en handlingsplan för hur besparingarna för Eksjö Museum (som vi varit tydligt emot) ska genomföras.

Socialdemokraterna deltog inte utan vi reserverade oss skriftligt mot detta beslut. Anledningen beskrivs i vår reservation nedan.

Du kan även läsa mer om handlingsplanen här: www.smt.se/2021-12-01/bantningsplan-for-museet-klubbad-plockar-in-saljbolag-fran-varnamo.

SKRIFTLIG RESERVATION
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet i ärende ”Handlingsplan Eksjö Museum och Tourist Center”.

Vi anser inte att tillväxt- och utvecklingsberedningen har uppfyllt det uppdrag de fått. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (§ 320) att ”ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med alternativ för genomförande av effektivisering på Muséet”. Förslaget till handlingsplan som idag föreligger innehåller dock inte några alternativ att ta ställning till varför beslutet om handlingsplan mer framstår som ett konstaterande.

Socialdemokraterna lägger i varje budgetprocess fram sitt eget budgetförslag som motförslag till det budgetförslag som den politiska majoriteten har lagt fram. När kommunfullmäktige har beslutat om budget accepterar vi socialdemokrater beslutet och till följd av detta deltar vi i beslutet om förvaltningens internbudget. Detta sker då utifrån den budget som kommunfullmäktige sedan tidigare har beslutat om. Just detta har även skett tidigare under dagens sammanträde när kommunstyrelsen beslutade om internbudget för år 2022.

Det har varit tydligt att vi socialdemokrater har varit emot besparingsförslaget på Eksjö museum och Tourist center men när kommunfullmäktige nu har beslutat om budgeten hade vi även i detta ärende tänkt agera utifrån det beslutet likt så som vi ser på processen kring internbudget. Detta förutsatte dock att det skulle finnas alternativ att ta ställning till så att vi, utifrån vår syn på frågan, kunde förespråka det alternativ som vi, utifrån förutsättningarna, ändå såg som det bästa (eller minst dåliga) alternativet.

När handlingsplanen som nu presenterats dock inte innehåller de alternativ det var sagt att den skulle innehålla kommer vi inte vara med och fatta beslut i frågan utan reserverar oss istället.

Tjänstgörande ledamöter för Socialdemokraterna, Ks 2021-11-30
Sebastian Hörlin
Lennart Gustavsson
Ingegerd Axell
Birgitta Johansson
Jan Ekelund

facebook Twitter Email