Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår personal

Den rådande pandemin påverkar oss. Vi har ett förslag om hur vi kan stötta det lokala näringslivet och samtidigt visa extra uppskattning till vår personal. Därför har vi lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

Motionären är Sebastian Hörlin (S) och motionen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari.

Nedan kan du ta del av motionen i sin helhet och längst ned finns den även i PDF-format.

 

Motion om att stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår personal

Bakgrund

Den nu rådande pandemin har skapat en tuff situation på flera håll i vårt samhälle, bland annat för det lokala näringslivet (där vi nu ser att butiker tyvärr stänger igen) samt även för vår personal inom kommunal verksamhet.

I samband med julen 2020 kunde kommunen, av uppenbara anledningar, inte bjuda in sina anställda till det årliga julbordet utan gav då istället en julgåva till varje anställd i form av ett presentkort á 250 kr. Presentkortet kunde den anställde använda hos lokala butiker och restauranger, aktörer som erbjuder fritidsaktiviteter med flera. Det som nått undertecknad är att presentkortet varit väldigt uppskattat både bland personalen och det lokala näringslivet.

Pandemins stora påverkan på samhället fortsätter och ser ut att göra så under åtminstone hela det första halvåret 2021. I den situation som nu råder måste vi som förtroendevalda kommunpolitiker ställa oss frågan hur vi kan stötta samhället. I princip alla våra kommunala verksamheter är på något vis påverkade av pandemin, naturligtvis i olika utsträckning men det gör också att vi bör ställa oss frågan hur vi kan visa vår personal lite extra uppskattning under denna tuffa period.

Förslaget

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att den uppskattade metoden med presentkort återanvänds till en extra insats under år 2021. Detta är inte tänkt att påverka julbord eller eventuell julgåva under år 2021 utan ska ses just som en extra gåva av engångskaraktär under innevarande år, för att visa de anställda extra uppskattning och för att stötta det lokala näringslivet där presentkortet förhoppningsvis innebär en ökad konsumtion och på så vis en ökad intäkt. Förhoppningsvis kan dessa 150 kr betyda att intäkten för näringslivet ökar med mer än så vid de enskilda köptillfällena.

Förslaget nedan bygger på ett nytt presentkort med värdet 150 SEK vilket ger en uppskattad totalkostnad för kommunen inklusive kringkostnader på cirka 310 000 SEK. Kostnaden kan finansieras genom kommunstyrelsens medel för utförutsett för att på så vis inte påverka den ordinarie verksamheten ekonomiskt.

Presentkortet är inte tänkt att delas ut förrän den senare delen av det första halvåret men motionen lämnas in redan nu så att frågan hinner beredas. Undertecknad ställer också en förhoppning till fullmäktiges presidium om att förslaget på återrapportering till fullmäktige sätts till en tid kortare än de normala sex månaderna för att för vårt näringsliv och vår personal visa vikten av att frågan bereds och beslutas om i närtid.

Undertecknad yrkar därför att:

– Eksjö kommun, under maj månad, ger varje anställd en vår-/sommargåva omfattande ett presentkort á 150 kr.

– Formen för presentkortet i övrigt ska vara liknande det som gällde vid julgåvan men ge möjligheten till fler aktörer att ansluta sig till detsamma.

 

Eksjö 2021-02-21
Sebastian Hörlin (S)
Oppositionsråd

 

Motionen i PDF-format:
Motion – Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår personal

facebook Twitter Email