JÄMLIK ÄLDREOMSORG

Vi ska ha en verksamhet som bidrar till ökad livskvalité för våra äldre med en personaltäthet som gör att både de äldre och anställda känner sig trygga och nöjda. Idag ställs höga krav på vårdpersonalen och vi vill ha en personalpolitik och arbetsmiljö som gör att fler vill och orkar arbeta inom äldreomsorgen. Tillgången till särskilt boende samt trygghetsboende ska även fortsättningsvis finnas på flera platser i vår kommun.

Vi arbetar för:

  • Den äldres självbestämmande och integritet
  • Rätten till heltid och minskat antal delade turer
  • Att inrätta en funktion som demenssjuksköterska
  • Fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter
  • Trygghetsskapande åtgärder och motverka ofrivillig ensamhet
  • Avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten.
  • Öppning av vårdboende i Mariannelund.

 

SJÄLVBESTÄMMANDE ÄR VIKTIGT

Jag tycker att det är viktigt att alla får vara med och planera sitt liv så länge man lever.

Personalen ska ha bra utbildning och kompetens samt vara lyhörda för dina behov, utan toppstyrning. Vi betonar vikten av god äldreomsorg med ett minskat antal unika kontakter. Om du blir sjuk med kognitiv svikt (demenssjukdom), ska du vara tillförsäkrad ett gott och värdigt liv med möjlighet till anpassat boende (demensboende), såväl i centralorten Eksjö som i de östra delarna av kommunen. Vi arbetar även för en god palliativ vård i livets slutskede.

Rozita Hedqvist
Kandidat nr. 4, Eksjö

facebook Twitter Email